بازرگانی چوب

نام کالافی فروش تومان
تخته روسی 400×25×5  زیرپایی325.000
تخته روسی 400×28×5  زیرپایی364.000
تخته روسی 400×30×5  زیرپایی390.000
تخته روسی 400×12/5×5  نجاری163.000
تخته روسی 400×15×6/3  نجاری245.000
تخته روسی 400×10×2/5  قالبندی65.000
تخته روسی 600×12/5×2/5  قالبندی121.000
تخته روسی 600×15×2/5   قالبندی146.000
تخته روسی 600×15×5292.000
تخته روسی 600×15×6/3368.000
تخته روسی 600×15×7/5438.000
تخته روسی 600×18×6/3442.000
تخته روسی 600×22×6/3540.000
تخته روسی 600×25×5487.000
تخته روسی 600×22×5429.000
تخته روسی 300×10×582.500
تخته روسی 300×10×699.000
تخته روسی 300×3×29.900
تخته روسی 300×5×216.500
تخته روسی 300×5×324.750
تخته روسی 300×5×541.250
تخته روسی 300×6×329.700
تخته روسی 300×6×439.600
تخته روسی 300×6×219.800
لمبه روسی 12 میل عرض 10 جهت نما125.000
لمبه روسی 16 میل عرض 15   جهت نما
نیمکتی روسی 7 سانت گندگی شده
نیمکتی روسی 10 سانت   گندگی شده
نیمکتی روسی 15 سانت   گندگی شده
لمبه قطر 13140.000
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

چوب روسیRussianWood

نام کالا فی فروش تومان تخته روسی 400×25×5  زیرپایی 325.000 تخته روسی 400×28×5  زیرپایی 364.000 تخته روسی 400×30×5  زیرپایی 390.000 تخته روسی 400×12/5×5  نجاری 163.000 تخته […]
Call Now Buttonتماس با مدیریت