بازرگانی چوب

تخته روسی ۳۰۰×۱۰×۵ تخته روسی ۴۰۰×۲۵×۵
تخته روسی ۳۰۰×۱۰×۶ تخته روسی ۴۰۰×۲۸×۵
تخته روسی ۳۰۰×۳×۲ تخته روسی ۴۰۰×۳۰×۵
تخته روسی ۳۰۰×۵×۲ تخته روسی ۴۰۰×۱۲/۵×۵
تخته روسی ۳۰۰×۵×۳ تخته روسی ۴۰۰×۱۵×۶/۳
تخته روسی ۳۰۰×۵×۵ تخته روسی ۴۰۰×۱۰×۲/۵
تخته روسی ۳۰۰×۶×۳ تخته روسی ۶۰۰×۱۲/۵×۲/۵
تخته روسی ۳۰۰×۶×۴ تخته روسی ۶۰۰×۱۵×۲/۵
تخته روسی ۳۰۰×۶×۲ تخته روسی ۶۰۰×۱۵×۵
لمبه روسی ۱۲ میل عرض ۱۰ تخته روسی ۶۰۰×۱۵×۶/۳
لمبه روسی ۱۲ میل عرض ۱۰ تخته روسی ۶۰۰×۱۵×۷/۵
لمبه روسی ۱۶ میل عرض ۱۵ تخته روسی ۶۰۰×۱۸×۶/۳
نیمکتی روسی ۷ سانت تخته روسی ۶۰۰×۲۲×۶/۳
نیمکتی روسی ۱۰ سانت تخته روسی ۶۰۰×۲۵×۵
نیمکتی روسی ۱۵ سانت تخته روسی ۶۰۰×۲۲×۵
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

چوب روسیRussianWood

تخته روسی ۳۰۰×۱۰×۵ تخته روسی ۴۰۰×۲۵×۵ تخته روسی ۳۰۰×۱۰×۶ تخته روسی ۴۰۰×۲۸×۵ تخته روسی ۳۰۰×۳×۲ تخته روسی ۴۰۰×۳۰×۵ تخته روسی ۳۰۰×۵×۲ تخته روسی ۴۰۰×۱۲/۵×۵ تخته روسی […]