بازرگانی چوب

نام کالافی فروش تومان
تخته روسی 400×25×5  زیرپایی275.000
تخته روسی 400×28×5  زیرپایی308.000
تخته روسی 400×30×5  زیرپایی330.000
تخته روسی 400×12/5×5  نجاری137.500
تخته روسی 400×15×6/3  نجاری207.900
تخته روسی 400×10×2/5  قالبندی55.000
تخته روسی 600×12/5×2/5  قالبندی103.200
تخته روسی 600×15×2/5   قالبندی123.750
تخته روسی 600×15×5247.500
تخته روسی 600×15×6/3311.850
تخته روسی 600×15×7/5371.250
تخته روسی 600×18×6/3374.250
تخته روسی 600×22×6/3457.300
تخته روسی 600×25×5206.250
تخته روسی 600×22×5363.000
تخته روسی 300×10×582.500
تخته روسی 300×10×699.000
تخته روسی 300×3×29.900
تخته روسی 300×5×216.500
تخته روسی 300×5×324.750
تخته روسی 300×5×541.250
تخته روسی 300×6×329.700
تخته روسی 300×6×439.600
تخته روسی 300×6×219.800
لمبه روسی 12 میل عرض 10 جهت نما90.000
لمبه روسی 16 میل عرض 15   جهت نما120.000
نیمکتی روسی 7 سانت گندگی شده35.000
نیمکتی روسی 10 سانت   گندگی شده45.000
نیمکتی روسی 15 سانت   گندگی شده70.000
لمبه قطر 1395.000
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

چوب روسیRussianWood

نام کالا فی فروش تومان تخته روسی 400×25×5  زیرپایی 275.000 تخته روسی 400×28×5  زیرپایی 308.000 تخته روسی 400×30×5  زیرپایی 330.000 تخته روسی 400×12/5×5  نجاری 137.500 تخته […]
Call Now Buttonتماس با مدیریت