گروه چوب

نام کالا فی فروش تومان
تخته روسی ۴۰۰×۲۵×۵  زیرپایی ۱۷۵٫۰۰۰
تخته روسی ۴۰۰×۲۸×۵  زیرپایی ۱۸۰٫۰۰۰
تخته روسی ۴۰۰×۳۰×۵  زیرپایی ۱۹۰٫۰۰۰
تخته روسی ۴۰۰×۱۲/۵×۵  نجاری ۷۲٫۰۰۰
تخته روسی ۴۰۰×۱۵×۶/۳  نجاری ۱۱۴٫۰۰۰
تخته روسی ۴۰۰×۱۰×۲/۵  قالبندی ۳۰٫۰۰۰
تخته روسی ۶۰۰×۱۲/۵×۲/۵  قالبندی ۵۵٫۰۰۰
تخته روسی ۶۰۰×۱۵×۲/۵   قالبندی ۶۸٫۰۰۰
تخته روسی ۶۰۰×۱۵×۵ ۱۳۵٫۰۰۰
تخته روسی ۶۰۰×۱۵×۶/۳ ۱۷۰٫۰۰۰
تخته روسی ۶۰۰×۱۵×۷/۵ ۲۰۵٫۰۰۰
تخته روسی ۶۰۰×۱۸×۶/۳ ۲۰۴٫۰۰۰
تخته روسی ۶۰۰×۲۲×۶/۳ ۲۵۰٫۰۰۰
تخته روسی ۶۰۰×۲۵×۵ ۲۲۵٫۰۰۰
تخته روسی ۶۰۰×۲۲×۵ ۱۸۰٫۰۰۰
تخته روسی ۳۰۰×۱۰×۵ ۴۵٫۰۰۰
تخته روسی ۳۰۰×۱۰×۶
تخته روسی ۳۰۰×۳×۲ ۷٫۰۰۰
تخته روسی ۳۰۰×۵×۲ ۸٫۰۰۰
تخته روسی ۳۰۰×۵×۳ ۹٫۰۰۰
تخته روسی ۳۰۰×۵×۵
تخته روسی ۳۰۰×۶×۳
تخته روسی ۳۰۰×۶×۴
تخته روسی ۳۰۰×۶×۲
لمبه روسی ۱۲ میل عرض ۱۰ جهت نما ۶۵٫۰۰۰
لمبه روسی ۱۲ میل عرض ۱۰    جهت نما ۷۵٫۰۰۰
لمبه روسی ۱۶ میل عرض ۱۵   جهت نما ۸۰٫۰۰۰
نیمکتی روسی ۷ سانت گندگی شده ۱۵٫۰۰۰
نیمکتی روسی ۱۰ سانت   گندگی شده ۲۰٫۰۰۰
نیمکتی روسی ۱۵ سانت   گندگی شده ۳۰٫۰۰۰
2016-08-19

چوب روسیRussianWood

نام کالا فی فروش تومان تخته روسی ۴۰۰×۲۵×۵  زیرپایی ۱۷۵٫۰۰۰ تخته روسی ۴۰۰×۲۸×۵  زیرپایی ۱۸۰٫۰۰۰ تخته روسی ۴۰۰×۳۰×۵  زیرپایی ۱۹۰٫۰۰۰ تخته روسی ۴۰۰×۱۲/۵×۵  نجاری ۷۲٫۰۰۰ تخته […]
Call Now Buttonتماس با مدیریت