گروه چوب

تخته روسی 300×10×5 تخته روسی 400×25×5
تخته روسی 300×10×6 تخته روسی 400×28×5
تخته روسی 300×3×2 تخته روسی 400×30×5
تخته روسی 300×5×2 تخته روسی 400×12/5×5
تخته روسی 300×5×3 تخته روسی 400×15×6/3
تخته روسی 300×5×5 تخته روسی 400×10×2/5
تخته روسی 300×6×3 تخته روسی 600×12/5×2/5
تخته روسی 300×6×4 تخته روسی 600×15×2/5
تخته روسی 300×6×2 تخته روسی 600×15×5
لمبه روسی 12 میل عرض 10 تخته روسی 600×15×6/3
لمبه روسی 12 میل عرض 10 تخته روسی 600×15×7/5
لمبه روسی 16 میل عرض 15 تخته روسی 600×18×6/3
نیمکتی روسی 7 سانت تخته روسی 600×22×6/3
نیمکتی روسی 10 سانت تخته روسی 600×25×5
نیمکتی روسی 15 سانت تخته روسی 600×22×5
2016-08-19

چوب روسیRussianWood

تخته روسی 300×10×5 تخته روسی 400×25×5 تخته روسی 300×10×6 تخته روسی 400×28×5 تخته روسی 300×3×2 تخته روسی 400×30×5 تخته روسی 300×5×2 تخته روسی 400×12/5×5 تخته روسی […]