گروه چوب

نام کالافی فروش تومان
تخته روسی 400×25×5  زیرپایی235.000
تخته روسی 400×28×5  زیرپایی264.000
تخته روسی 400×30×5  زیرپایی285.000
تخته روسی 400×12/5×5  نجاری119.000
تخته روسی 400×15×6/3  نجاری178.000
تخته روسی 400×10×2/5  قالبندی47.000
تخته روسی 600×12/5×2/5  قالبندی88.500
تخته روسی 600×15×2/5   قالبندی106.000
تخته روسی 600×15×5211.500
تخته روسی 600×15×6/3267.000
تخته روسی 600×15×7/5317.500
تخته روسی 600×18×6/3319.800
تخته روسی 600×22×6/3391.000
تخته روسی 600×25×5352.500
تخته روسی 600×22×5310.500
تخته روسی 300×10×570.500
تخته روسی 300×10×684.700
تخته روسی 300×3×28.500
تخته روسی 300×5×214.100
تخته روسی 300×5×321.500
تخته روسی 300×5×535.500
تخته روسی 300×6×325.500
تخته روسی 300×6×433.900
تخته روسی 300×6×217.000
لمبه روسی 12 میل عرض 10 جهت نما90.000
لمبه روسی 16 میل عرض 15   جهت نما120.000
نیمکتی روسی 7 سانت گندگی شده35.000
نیمکتی روسی 10 سانت   گندگی شده45.000
نیمکتی روسی 15 سانت   گندگی شده70.000
لمبه قطر 1395.000
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

چوب روسیRussianWood

نام کالا فی فروش تومان تخته روسی 400×25×5  زیرپایی 235.000 تخته روسی 400×28×5  زیرپایی 264.000 تخته روسی 400×30×5  زیرپایی 285.000 تخته روسی 400×12/5×5  نجاری 119.000 تخته […]
Call Now Buttonتماس با مدیریت