نام کالا فی فروش تومان
تخته روسی 400×25×5  زیرپایی 500.000
تخته روسی 400×28×5  زیرپایی 392.000
تخته روسی 400×30×5  زیرپایی 612.000
تخته روسی 400×12/5×5  نجاری
تخته روسی 400×15×6/3  نجاری
تخته روسی 400×10×2/5  قالبندی
تخته روسی 600×12/5×2/5  قالبندی
تخته روسی 600×15×2/5   قالبندی
تخته روسی 600×15×5
تخته روسی 600×15×6/3
تخته روسی 600×15×7/5
تخته روسی 600×18×6/3
تخته روسی 600×22×6/3
تخته روسی 600×25×5 964.000
تخته روسی 600×22×5
تخته روسی 300×10×5
تخته روسی 300×10×6
تخته روسی 300×3×2
تخته روسی 300×5×2
تخته روسی 300×5×3
تخته روسی 300×5×5
تخته روسی 300×6×3
تخته روسی 300×6×4
تخته روسی 300×6×2
لمبه روسی 12 میل عرض 10 جهت نما
لمبه روسی 16 میل عرض 15   جهت نما
نیمکتی روسی 7 سانت گندگی شده
نیمکتی روسی 10 سانت   گندگی شده
نیمکتی روسی 15 سانت   گندگی شده
لمبه قطر 13
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

چوب روسیRussianWood

نام کالا فی فروش تومان تخته روسی 400×25×5  زیرپایی 500.000 تخته روسی 400×28×5  زیرپایی 392.000 تخته روسی 400×30×5  زیرپایی 612.000 تخته روسی 400×12/5×5  نجاری تخته روسی […]