نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش تومان
تخته لایی روسیه ضدآب 9 میلیمتری 244*122 44 560.000
تخته لایی روسی ضد آب 12میلیمتری 122*244 33 670.000
تخته لایی روسیه ضدآب 15 میلیمتری 244*122 26 770.000
تخته لایی روسیه ضدآب 18 میلیمتری 244*122 22 900.000
تخته لایی روسیه ضدآب 4 میلیمتری 244*122 100 250.000
تخته لایی روسیه ضدآب 6 میلیمتری 244*122 60 370.000
تخته لایی روسیه 3 میلیمتری 152*152 160.000
تخته لایی روسیه 12 میلیمتری 152*152 33
تخته لایی روسیه 15 میلیمتری 152*152 26 440.000
تخته لایی روسیه 18 میلیمتری 152*152 22 470.000
تخته لایی لاکی  روسیه 18 میلیمتری 244*122 22 920.000
تخته لایی کریندو اندونزی 5 میلیمتری 244*122 110
تخته لایی کریندو اندونزی 9 میلیمتری244*122 65
تخته لایی کریندو اندونزی 12 میلیمتری 244*122 50
تخته لایی کریندو اندونزی 15 میلیمتری 244*122 40
تخته لایی کریندو اندونزی 18 میلیمتری244*122 35
تخته لایی کریندو اندونزی 25 میلیمتری 244*122 25
تخته لایی کریندو اندونزی ضدآب WBP 18 میلیمتری 244*122 35
تخته لایی کانگورو لاکی 18 میلیمتری244*122 35
تخته لایی پی وی اس مالزی 3.5 میلیمتری214*91 170 170.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 3.5میلیمتری 244*122 170 210.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 5 میلیمتری 122*244 115 280.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 9 میلیمتری 244*122 60 450.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 12 میلیمتری 244*122 50 570.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 15 میلیمتری 244*122 40 660.000
تخته لایی پی وی اس مالزی 18 میلیمتری 244*122 35 800.000
چند لایی خام هندی 12 میلیمتری 244*122 50
چند لایی خام هندی 15 میلیمتری 244*122
چند لایی لاکی هندی 18 میلیمتری 244*122 40 780.000
تخته لایی لاکی چین 18میلیمتری 244*122 56 630.000
تخته لایی لاکی ایرانی 18میلیمتری 244*122 650.000
تخته لایی ایرانی 9 میلیمتری244*122 280.000
تخته چند لایی 12 میلیمتری ایرانی  122*244 350.000
تخته چند لایی 16 میلیمتری ایرانی  122*244 420.000
تخته چند لایی 18 میلیمتری ایرانی  122*244 505.000
تخته چند لایی 3 میلیمتری ایرانی  105*220 130.000
تخته چند لایی6 میلیمتری ایرانی  105*220 200.000
تخته چند لایی 9 میلیمتری ایرانی  105*220 225.000
تخته چند لایی 10 میلیمتری ایرانی  105*220 250.000
تخته چند لایی 12 میلیمتری ایرانی  105*220 280.000
تخته چند لایی 16 میلیمتری ایرانی  105*220 350.000
تخته چند لایی18 میلیمتری ایرانی  105*220 380.000
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

تخته چند لایی – Plywood

نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش تومان تخته لایی روسیه ضدآب 9 میلیمتری 244*122 44 560.000 تخته لایی روسی ضد آب 12میلیمتری 122*244 33 […]