لیست قیمت تخته چند لایی

نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش تومان
تخته لایی روسیه ضدآب ۹میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۴ ۲۷۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۲میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۳ ۳۷۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۲۴ ۴۲۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۸ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۲۶ ۴۹۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۸ میلیمتری ۳۰۵*۱۵۲ ۲۲
تخته لایی روسیه ضدآب ۱۵ میلیمتری ۳۰۵*۱۵۲ ۲۶
تخته لایی روسیه ۹ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۴۴ ۱۸۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ۱۲ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۳۳ ۲۰۰۰۰۰
تخته لایی روسیه ۱۵ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۲۶ ۲۷۵۰۰۰
تخته لایی روسیه ۱۸ میلیمتری ۱۵۲*۱۵۲ ۲۲ ۳۱۰۰۰۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۱۱۰ ۱۹۰۰۰۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۹ میلیمتری۲۴۴*۱۲۲ ۶۵ ۲۱۰۰۰۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۱۲ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۵۰ ۲۷۰۰۰۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۱۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۰ ۳۳۰۰۰۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۱۸ میلیمتری۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۳۷۰۰۰۰
تخته لایی کریندو اندونزی ۲۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۲۵
تخته لایی کریندو اندونزی ضدآب WBP 18 میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۴۲۰۰۰۰
تخته لایی کرینپلکس لاکی اندونزی ۱۸ میلیمتری۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۴۲۰۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۳٫۵ میلیمتری۲۱۴*۹۱ ۱۷۰ ۸۰۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۳٫۵میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۱۷۰ ۱۲۰۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۵ میلیمتری ۲۱۴*۹۱ ۱۱۵ ۱۹۰۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۹ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۷۰ ۲۱۰۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۱۲ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۵۰ ۲۷۰۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۱۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۰ ۳۳۰۰۰۰
تخته لایی پی وی اس مالزی ۱۸ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۳۷۰۰۰۰
تخته لایی تسینماس مالزی ۲۵ میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۲۶
تخته لایی لاکی چین ۱۸میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۵ ۳۵۰۰۰۰
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

تخته چند لایی – Plywood

نام کالا تعداد ورق در  پالت فی فروش تومان تخته لایی روسیه ضدآب ۹میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۴۴ ۲۷۰۰۰۰ تخته لایی روسیه ضدآب ۱۲میلیمتری ۲۴۴*۱۲۲ ۳۳ ۳۷۰۰۰۰ تخته […]
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

لیست محصولات