لیست قیمت او اس بی

او اس بی با برندهای EGGER – Kronospan – Swiss krono – SFC  موجود می باشد.

نام كالا تعداد پالت في فروش تومان
او اس بی ۳    ۶ ميليمتري Egger 122*244 ۸۴ ۱۶۰۰۰۰
او اس بی ۳    ۹ ميليمتري Egger 122*244 ۸۲

 

 

او اس بی ۳    ۱۱ ميليمتري Egger 122*244 ۷۴ ۲۵۰۰۰۰
او اس بی ۳    ۱۵ ميليمتري Egger 122*244 ۵۶  
او اس بی ۳    ۱۸ ميليمتري Egger 122*244 ۵۶  
  ۹۶  
او اس بی ۳    ۱۱ ميليمتري Kronospan  ۱۲۲*۲۴۴ ۸۰ ۲۴۰۰۰۰
او اس بی ۳    ۱۵ ميليمتري Kronospan 122*244 ۶۰ ۳۰۰۰۰۰
او اس بی ۳    ۱۸ ميليمتري Kronospan  ۱۲۲*۲۴۴ ۵۱ ۳۵۰۰۰۰
او اس بی ۳    ۱۱ ميليمتري Swiss Krono 122*244    
او اس بی ۳    ۱۵ ميليمتري Swiss Krono 122*244 ۶۰ ۳۰۰۰۰۰
او اس بی ۳   ۱۲ميليمتري ایگر ۲۸۰*۶۰ ۱۱ ۱۸۰۰۰۰

۱۳۹۵-۰۵-۲۹
او اس بی – OSB
او اس بی با برندهای EGGER – Kronospan – Swiss krono – SFC  موجود می باشد. نام كالا تعداد پالت في فروش تومان او اس بی ۳  […]
۱۳۹۵-۰۵-۲۹

لیست محصولات