لیست قیمت او اس بی

او اس بی با برندهای EGGER – Kronospan – Swiss krono – SFC  موجود می باشد.

نام كالا تعداد پالت في فروش تومان
او اس بی 3    6 ميليمتري Egger 122*244 84
او اس بی 3    9 ميليمتري Egger 122*244 82 185000
او اس بی 3    11 ميليمتري Egger 122*244 74 240000
او اس بی 3    15 ميليمتري Egger 122*244 56 300000
او اس بی 3    18 ميليمتري Egger 122*244 56 350000
او اس بی 3    9 ميليمتري Kronospan  122*244 96 180000
او اس بی 3    11 ميليمتري Kronospan  122*244 80 220000
او اس بی 3    15 ميليمتري Kronospan 122*244 60 280000
او اس بی 3    18 ميليمتري Kronospan  122*244 51 330000
او اس بی 3    11 ميليمتري Swiss Krono 122*244 76 230000
او اس بی 3    15 ميليمتري Swiss Krono 122*244 60 300000
او اس بی 3    11 ميليمتري SFC 122*244 11 140000
2016-08-19
او اس بی – OSB
او اس بی با برندهای EGGER – Kronospan – Swiss krono – SFC  موجود می باشد. نام كالا تعداد پالت في فروش تومان او اس بی 3  […]
2016-08-19

لیست محصولات